Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BAZA-FIRM.EU

Postanowienia wstępne

1. Regulamin to dokument o statusie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie funkcjonowania aplikacji internetowej baza-firm.eu, który określa warunki dostarczania Usług Elektronicznych na rzecz Klientów przez Dostawcę za pośrednictwem systemu internetowego baza-firm.eu.

2. Klientem nazywamy podmiot posiadający zdolność do czynności prawnej, który zawiera z Dostawcą Umowę o świadczenie usługi.

3. Konsumentem nazywamy Klienta, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Dostawcą a zarazem usługodawcą, administratorem i właścicielem Aplikacji jest: CRODAX DAMIAN KOŁECZEK z siedzibą w Poznaniu (61-441) 28 Czerwca 1956 r. , NIP 929-172-51-54, e-mail: info@baza-firm.eu.

5. Aplikacja to system internetowy prowadzony przez Dostawcę za pośrednictwem sieci Internet pod adresem baza-firm.eu. Aplikacja świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym sprzedaż. 

6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Aplikacji, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

7. Sprzedaż to świadczona przez Dostawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

8. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej. 

9. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Crodax Damian Kołeczek, Poznań; ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 / 006, info@baza-firm.eu

10. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. 

11. Produkt to Usługa Elektroniczna obejmująca korzystanie z wartości funkcjonalnych Aplikacji udostępnionych przez Dostawcę w celu sprzedaży. 

12. Dostarczenie to doręczenie Klientowi na wskazany w procesie zamówienia adres elektroniczny numeru uaktywniającego Produkt.

13. Aplikacja to system internetowy prowadzony przez Dostawcę za pośrednictwem sieci Internet pod adresem baza-firm.eu. Aplikacja świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż. 

§1 Ogólne warunki Umowne

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url baza-firm.eu/regulamin/

2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu. 

4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Aplikacji informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Aplikacji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. 

2. Utworzenie Konta Klienta oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza zamówieniowego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Aplikacji.

3. Wypełnienie formularza zamówieniowego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta. 

4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

5. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

1. Dostawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne: 
a) udostępnienie formularza kontaktowego, 
b) udostępnienie formularza zamówień, 
c) prowadzenie Konta Klienta. 

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Dostawcy.

3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy. 

4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

5. Umowa o dodanie Produktu do przechowalni zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie opcji tzw. dodania Produktu do przechowalni, tj. czasowego zapisania Produktu w pamięci podręcznej urządzenia teleinformatycznego Klienta.

6. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Dostawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres elektroniczny ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Zamów/ Kup. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Zamówienia Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa lub zatwierdza: 
a) adres Dostarczenia Produktów, poprzez wskazanie adresu elektronicznego będącego odbiorcą Dostarczenia, 
b) sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
c) dane do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient składa zamówienie jako przedsiębiorca. 

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Zamówienia, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności. 

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam” lub “Kup” w Aplikacji i jest równoznaczne ze złożeniem Dostawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu. 

5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji na wskazany przez Klienta adres elektroniczny o zakończeniu procesu realizacji zamówienia przez przez Dostawcę. 

7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu elektronicznego Dostarczenia. 

8. Dostawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia: 
a) Dostawca informując Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących nie ma obowiązku informowania Klienta o przyczynach modyfikacji zamówienia
b) anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, 
c) dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, d) anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia,

10. Dostawca informując Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących: nie ma obowiązku informowania Klienta o przyczynach modyfikacji zamówienia.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Dostawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

a. adres Dostarczenia Produktów, poprzez wskazanie adresu elektronicznego będącego odbiorcą Dostarczenia, 
b. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
c. dane do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient składa zamówienie jako przedsiębiorca.

4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Zamówienia, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności. 

5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam” lub “Kup” w Aplikacji i jest równoznaczne ze złożeniem Dostawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu. 

6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji na wskazany przez Klienta adres elektroniczny o zakończeniu procesu realizacji zamówienia przez przez Dostawcę. 

8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu elektronicznego Dostarczenia. 

9. Dostawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia: 
1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, 
2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, 3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia, bez konieczności . 

10. Dostawca informując Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących: nie ma obowiązku informowania Klienta o przyczynach modyfikacji zamówienia.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Dostawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5 Sprzedaż

1. Dostawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Aplikacji. 

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Dostawcy do udostępnienia na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej tj. korzystania z wartości funkcjonalnych Aplikacji Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu.

4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. 

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania do Klienta wiadomości e-mail zawierającej numer aktywacyjny na wskazany wcześniej adres elektroniczny przez Dostawcę. 

6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego. 

7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta. 

8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem skrzynki e-mail, pod adres elektroniczny podany przez Klienta,

9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta. 

10. Dostawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres elektroniczny podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 

§6 Płatności

1. Aplikacja umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 
a) przelewem na rachunek bankowy Aplikacji,
b) za pośrednictwem systemów płatności online PayPall, PayU 

2. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu. 

3. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres elektroniczny Klienta, w zależności od woli Klienta. 

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

5. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, 
b) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, 
c) uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta. 

3. Dostawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej. 

4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę, Klient powinien przesłać zgłoszenie reklamacyjne przed wykorzystaniem 30% parametrów technicznych Usługi Elektronicznej zawartych w opisie produktu jako “ilość kampanii” oraz “ilość wyszukań”.

5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych. 

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów. 

8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego. 

9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Dostawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Dostawcę albo Dostawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dostawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. 
12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
a) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 
b) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Dostawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. 

§8 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Aplikacji i dostępny do pobrania tutaj

3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Dostawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Aplikacji i dostępny do pobrania tutaj.

§9 Postanowienia uzupełniające

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli. 

2. Domena internetowa Aplikacji, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej. 

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim. 

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, 
b) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Aplikacja świadczy Usługi Elektroniczne, 
c) korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem, 
d) następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, 
e) szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu. 
f) następstwa wykorzystania przez klienta Aplikacji w celach niezgodnych 
z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

§10 Postanowienia końcowe

1. Dostawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. 

2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Aplikację. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego. 

4. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych, na którą wyraża odrębną zgodę akceptując regulamin podczas procesu zamawiania Produktu. 

5. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Dostawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach. 

6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

8. Klient korzystając z Aplikacji ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jej w sposób niezgodny z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.